Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejski Dom Kultury Prażakówka w Ustroniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mdk.ustron.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016.10.18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.12.13

Deklaracja dostępności

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
filmy nie posiadają audio deskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
Pojedyncze treści mogą być częściowo niezgodne ze standardem WCAG.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Strona internetowa posiada tryb wysokiego kontrastu dla osób słabowidzących.
Strona internetowa jest responsywna – tzn. dostosowana do wyświetlania na mniejszych ekranach.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: mdk@ustron.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 33 854 29 06

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Miejski Dom Kultury Prażakówka w Ustroniu

Adres: ul. Ignacego Daszyńskiego 28, 43-450 Ustroń

Do budynku prowadzą 2 wejścia – wejście główne, które jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz wejście boczne od strony ul. Strażackiej, z którego do sekretariatu i sal zajęć prowadzą schody. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze od wejścia bocznego. W budynku nie ma windy.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Amfiteatr

Adres: ul. Parkowa/Park Kuracyjny, 43-450 Ustroń

Obiekt został wybudowany/zmodernizowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, w sposób zapewniający osobom z ograniczeniami dostęp do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych). Na teren obiektu (części przeznaczonej dla widowni)prowadzą trzy bramy i dwie furtki. Dwie spośród trzech bram przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami. Kasy biletowe sąsiadują bezpośrednio z furtkami (i jedną bramą), które prowadzą na widownię schodami. W pobliżu kas biletowych znajduje się brama przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami prowadząca na wydzieloną z widowni część przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnościami. Część ta znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sceny umożliwiając osobom na wózkach inwalidzkich i z inną niepełnosprawnością ruchową na swobodny odbiór, który z powodu bliskości sceny (pierwszy rząd)sprzyja również osobom słabowidzącym i osobom z niedosłuchem. Na terenie obiektu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Obiekt nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, czy w druku powiększonym. Obiekt amfiteatru oraz nim Zarządzający nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Parking w pobliżu obiektu (przy ul. Parkowej)nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. W bezpośrednim sąsiedztwie parkingu znajduje się brama przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (brak kasy biletowej). Ciągi komunikacyjne pozbawione są barier, drogi ewakuacyjne oznakowane i liczne (w tym dwie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami).

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W MDK Prażakówka oraz w Amfiteatrze nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Pobierz raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Translate »
Skip to content
Koszyk0